דיני משפחה

לפי חוק הירושה והתקנות מכח החוק, צו ירושה ניתן לבקשת קרוב משארי המנוח/ה, זאת בהיעדר צוואה שערך המנוח בחייו, ואזי חלקם של היורשים בעיזבון המנוח נקבע לפי הוראות החוק, הנותן עדיפות לבן או בת הזוג של המנוח/ה ולבני משפחה מדרגת קרבה ראשונה.

 

צו צוואה ניתן לבקשת זוכה עפ"י צוואה שערך המנוח בחיו. הבקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה מוגשת לרשם לענייני ירושה או לבית הדין הרבני האזורי שלו הסמכות המקומית לדון בבקשה. אם מוגשת התנגדות לרשם לענייני ירושה ע"י מי הרואה עצמו נפגע מהבקשה, ההתנגדות תתברר בבית המשפט לענייני משפחה. עיזבון המנוח ינוהל ויחולק בהתאם להסכמות בין היורשים או בהתאם להחלטות שיפוטיות.

הליך למינוי אפוטרופוס יכול להיות לקטין אשר הוריו - ה'אפוטרופסים הטבעיים', אינם מטפלים בו מסיבות שונות, ולבגירים שאינם יכולים לדאוג לענייניהם, בד"כ בשל מצבם הבריאותי.


הקטין או הבגיר הזקוקים להשגחת הזולת, מכונים 'חסוי', מי שחוסה תחת כנפיו המגנות של בית המשפט. אם הוכר אדם כחסוי, בית המשפט ממנה אדם האחראי לגופו ו/או לרכושו של החסוי - ה'אפוטרופוס', אשר אחראי לעיתים לכל ענייניו של החסוי ולעיתים לעניינים מסוימים בלבד שהוגדרו במפורש ע"י בית המשפט, אשר הינו הממנה, מפקח (מעל לפיקוח הישיר של ה'אפוטרופוס הכללי' במשרד המשפטים, אליו מחויב האפוטרופוס להגיש פרטה ודוחו"ת) ונותן הוראות לאפוטרופוס.

הסכם ממון בין בני זוג יכול שיכרת לפני מיסוד הקשר הזוגי או תוך כדי הזוגיות. הסכם הממון מסדיר את  יחסי הממון בין בני הזוג, את השימוש, השליטה והבעלות בנכסים של מי מבני הזוג, הזכות בפירות ובהכנסות שהינם מניבים, ומאידך חובות והתחייבויות הקשורות לנכסים או לעסקים של מי מבני הזוג. הסכם הממון יתייחס לנכסים, זכויות וחובות שנצברו ע"י מי מהצדדים לפני עריכת ההסכם, ואלה שיצברו לאחר עריכתו, השימוש והזכויות בהכנסות של מי מבני הזוג בנפרד ו/או במסגרת התא המשפחתי, האחריות להוצאות של מי מבני הזוג ושל התא המשפחתי ועוד ועוד הוראות אשר חשיבותם מכרעת להתנהלות הכלכלית של התא המשפחתי ובוודאי בעת סכסוך או פירוק התא.

בני זוג יהודים שנשאו כהלכה לפי הדין העברי, יכולים להתיר את קשר הנישואין רק באמצעות סידור גט שיערך לפי ההלכה, שימסר מרצון הבעל לידי האישה, הליך המתנהל כולו בבית הדין הרבני.
הגט חייב להימסר מתוך רצון חופשי של בן הזוג - המוסר ובת הזוג - המקבלת, ואכן רוב הגיטין נמסרים  במסגרת הסכם בין הזוג, בין אם הסכם גירושין מלא המסדיר את כל העניינים הכרוכים בגירושין ובין אם הסכם חלקי, המותיר חלק מהעניינים להכרעת בית הדין או בית המשפט לענייני משפחה.
אם מי מהצדדים מוכיח קיומה של עילת גירושין לפי ההלכה, יכול בית הדין לחייב ואף לכפות באמצעות סנקציות הקבועות בחוק את מתן/קבלת הגט.
בני דתות אחרות מתגרשים לפי הלכות דתם, בפני הערכאה הדתית המקבילה.
בני זוג שאינם כפופים לדין אישי שנשאו בנישואין אזרחיים, בית המשפט לענייני משפחה הוא הערכאה המוסמכת להתיר הנישואין.

 

מזונות בן/בת זוג

דמי מזונות ילדים

דמי מזונות בן משפחה אחר

 

אדם חייב במזונות ילדיו הקטינים ושל בן/בת זוגו וכן של קרובי משפחה אחרים, הורים, הורי הורים, נכדים, אחים ואחיות, לפי הוראות הדין האישי החל או לפי חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות) הקובע את עצם החיוב ואת היקפו ותנאיו במקרים שאינם כפופים לדין האישי.

 

תביעת מזונות אינה מחייבת הליך גירושין, הינה תביעה עצמאית הנידונה בנפרד, מוגשת לבית המשפט לענייני משפחה ובמקרים מסוימים גם לבית הדין הדתי, במסגרת תביעת גירושין שמזונות נכרכו אליה או בתביעה עצמאית אם נתנה הסכמה לסמכות בית הדין.

 

ניתן לקבל החלטת ביניים, פסיקת מזונות זמניים סמוך לאחר הגשת התביעה, שתעמוד עד קבלת פסק הדין הסופי.

 

פסק דין תביעת מזונות סבים תמש 1039-03 - מצ"ב נוסח

ירושה
וצוואה
אפוטרופסות

הסכמי ממון

גירושין
דמי
מזונות

עם פירוק התא המשפחתי ופירוד ההורים הנושא הראשון שעולה הינו נושא מגורי הילדים והטיפול בהם.

 

חובת ההורים לספק לקטינים את צרכיהם, ובפרט את הקשר ההורי עצמו, דמות אם ודמות אב, מגוננת, ומטפחת, מעניקה חום ואהבה, חינוך ודרך ארץ, בין אם הינו ההורה המשמורן שעימו מתגוררים הקטינים ובין אם לאו.

 

בהיעדר הסכמה בין ההורים באשר לחלוקת נטל הטיפול בקטינים, בדרך של משמורת משותפת, בדרך של קביעת הורה משמורן והורה המקיים הסדרי ראייה וכד', בית המשפט לענייני משפחה קובע לפי הכרעתו באשר לטובת הקטינים, בד"כ לאחר קבלת תסקיר מעובדת סוציאלית לסדרי דין.

 

משמורת והסדרי ראיה

פירוק שיתוף ואיזון משאבים

הכסף יענה את הכל.

 

לפי חוק יחסי ממון, עם פקיעת הנישואין, זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שווים של כלל נכסי בני הזוג, אשר נצברו בתקופת החיים המשותפים, בד"כ דירת המגורים, רכב משותף, כספים וזכויות שנצברו מעבודה, בקופ"ג, פנסיה וביטוח, נכסי נדל"ן.

 

לבית המשפט שיקול דעת להקדים את מועד האיזון, לקבוע את מועד השיערוך של הנכסים או חלקם למועד שונה ממועד האיזון, לשנות את יחס האיזון באופן שצד אחד יקבל יותר מנכסים מסוימים או מכלל הנכסים, להוציא נכסים מגדר האיזון או להכליל נכסים שאינם בגדר האיזון לפי הרגיל.

 

פירוק שיתוף בנכסים משותפים, מיטלטלין או מקרקעין, יכול שיהיה גם מכח חוקי הקניין והחוזים הרגילים, גם בין בני זוג, בעת פירוד וגירושין וגם בעת היותם יחד, ובנפרד מהליכי הגירושין.

 

גם בין בני משפחה אחרים השותפים לנכס כלשהוא, מכח ירושה/צוואה או בנסיבות אחרות, יכולים להיות צדדים להליך פירוק שיתוף.

 

פסק דין תביעת רכוש תמש 24017-04- מצ"ב נוסח

תביעת אבהות נדרשת בד"כ כאשר ילד נולד שלא במסגרת קשר נישואין, ולרוב, תוכרע בבדיקה מדעית, בדיקת סיווג רקמות, דגימת דם/רוק/שיער.

 

קביעת זהות האב הביולוגי חיונית לצורך קביעת זהות הילד ממש, הזכאי לדעת מי הם הוריו, מאין בא ולאן ילך, וכמובן מכרעת לצורך הזכות למזונות מהאב, הזכות לירושה ועוד.

צו אימוץ הניתן לפי חוק אימוץ ילדים, ע"י בית המשפט לענייני משפחה, מנתק את הקשר הטבעי ומפסיק את החובות והזכויות שבין הילד להוריו הביולוגים, ויוצר קשר חדש המקים חובות וזכויות בין הילד - המאומץ, להורים המאמצים.

 

מדובר בהליך מורכב שבו בית המשפט חייב לבדוק באמצעות אנשי מקצוע מתאימים ולהשתכנע כי טובת הילד מחייבת להכריז כי הינו בר אימוץ מאחת העילות המנויות בחוק, מחד, וכי ההורים המאמצים כשירים וראויים להיות הורים מבחירה, מאידך.

 

פסק דין בתיק אימוץ בעמ 7360-08 - מצ"ב נוסח

לפי חוק למניעת אלימות במשפחה, רשאי בית המשפט לענייני משפחה, ליתן צו הגנה המגביל בן משפחה מלהיכנס לדירת מגורים בו מתגורר בן המשפחה המוגן, מלהפריע בדרך אחרת לשימוש בדירה או בנכס אחר, להגיע למקום עבודה או לימודים, מליצור קשר בכל מדיה שהיא ועוד, אם הוכח כי נהג באלימות, או התעלל התעללות נפשית מתמשכת, או כי התנהג באופן שלא אפשר ניהול סביר ותקין של אורח החיים, או כי הינו מהווה סכנה לבן המשפחה המוגן.

 

צו ההגנה ניתן לתקופה מוגבלת של שלושה חודשים וניתן להאריכו לתקופה כוללת של עד שנה, במקרים מתאימים, כאשר הצורך בהגנה לא חלף ולא נפתר בדרך אחרת.

 

מעבר לכך ניתן להגיש תביעה לצו מניעה קבוע אשר תוקפו יכול ויהיה לשנים רבות ובמסגרתו יכול בית המשפט ליתן סעדים רחבים יותר מאשר אלה הניתנים במסגרת צו הגנה.

 

לפי חוק למניעת הטרדה מאיימת, רשאי בית המשפט השלום, ליתן צו המגביל כל אדם מלהפריע, להטריד ולפגוע בשלוות חייו של כל אדם אחר. הצו ניתן לתקופה של שישה חודשים וניתן להאריכו לתקופה כוללת של עד שנתיים.

 

 

כל ערכאה שיפוטית בפניה מתנהל הליך עיקרי רשאי ליתן צו המונע יציאת צד להליך לחו"ל, כדי למנוע שיבוש ההליך והתחמקות מתוצאותיו, ממימוש החלטה או פסק דין. הצו יכול להינתן גם ע"י ערכאת הביצוע, לשכת ההוצל"פ לאחר שניתן פסק דין נגד החייב.

 

ניתן לבטל צו עיכוב יציאה באופן סופי או זמני, במסגרת הליך מתאים, בד"כ כנגד הסדרת החוב או חלקו, המצאת ערבים ובטוחות מתאימות לפי נסיבות העניין.

 

רכוש
אבהות

אימוץ

מניעת אלימות
והטרדה
עיכוב יציאה מהארץ